30/5/2020 16:54 
 Meno:  Heslo:  
 | [Registruj]

Napíšte nám:


e-mail:

Domov  sipka  Riešenia, predpisy

 

Riešenia, predpisy, zákony

 

Skôr ako sa rozhodnete zisťovať právny predpis, ktorý potrebujete
rozhodnite sa, pre ktorú formu správcovstva predpis potrebujete.

• družstevné
• bytové hospodárstvo
• spoločenstvo vlastníkov bytov
• všeobecné


Zákon č. 91/2007 Z.z. O európskom družstve

Vyhláška č. 630/2005 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. decembra 2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej
úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania
množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody
a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

Zákon 555/2005 Z.z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
stanovuje nové kritériá a ciele. Teraz na stiahnutie v plnom znení
platnom po 1. januári 2006.

Zákon č. 656/2004 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. októbra 2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Zákon č. 657/2004 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike

Zákon č. 99/2007 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 182/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Novela zákona č. 182/1993 Z.z. schválená NR SR dňa 17.05.2007

Zákon č. 276/2001 Z.z. zo 14. júna 2001 o regulácii
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 116/1990 Zb. z 23. apríla 1990 o nájme
a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

 

 


< späť